torstaina, joulukuuta 27, 2012

Lähestyykö autoliikenteen huippu? Kääntyykö liikenne laskuun?

Reino Lampinen
22.12.2012Liikenteen ympäristöhaittoja on torjuttu 1970-luvulta alkaen. Liikkeellelähtö oli varovainen ja ensimmäiset toimet kohdistuivat ennen kaikkea tieliikenteen näkyviin ja kuuluviin haittoihin, dieselmoottorin savutukseen ja autojen meluun. 1980- ja 1990-luvuilla ryhdyttiin rajoittamaan näkymättömiä, mutta myrkyllisiä tai luonnolle haitallisia päästöjä, hiilimonoksidia (CO), hiilivetyjä (HC), typenoksideja (NOx) ja partikkeleita (PM). Hyppäyksenomainen edistysaskel saavutettiin 1990-luvun alussa, kun katalysaattori määrättiin pakolliseksi bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa. Uusien autojen päästöt vähenivät yli 90 prosenttia ja koko autokannan päästöt vastaavasti sitä mukaa kun autokanta uusiutui. Nyt liikenteessä ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan bensiiniautoja ilman katalysaattoria.

Käytetyt rajoituskeinot eivät ole vaikuttaneet kasvihuonekaasujen päästöihin. Vähäistä kehitystä on vasta 2000-luvulla saavutettu moottori- ja polttoaineteknologian avulla, mutta samanaikainen henkilöautojen massan ja tehon nousu sekä autokannan ja liikenteen lisääntyminen ovat syöneet ominaiskulutuksen alenemisen hyödyn. Hybridejä alkaa olla tarjolla, mutta radikaalisti uudet moottori- ja polttoainevaihtoehdot, kuten kaasuautot sekä akku- tai polttokennokäyttöiset sähköautot näyttävät olevan koko ajan ”juuri nurkan takana”.

Pakokaasupäästöjen ja melun lisäksi liikenteestä on muutakin haittaa. Autot, liikenne ja niitä varten rakennetut väylät vievät tilaa, heikentävät biodiversiteettiä ja lisäksi liikenne aiheuttaa onnettomuuksia. Ajoittain liikenne myös ruuhkautuu, mistä koituu aikakustannuksia.

Liikennepolitiikan keinoilla on pyritty vaikuttamaan itse liikkumiseen. Julkista liikennettä on sekä kehitetty että suosittu tukitoimenpitein ja välillisesti autoiluun kohdistuvilla rajoituksilla. Pyöräily ja jalankulku ovat yhteiskunnan suosiossa myös kansanterveyssyistä. Verotusratkaisuin on pyritty jarruttamaan sekä autokannan että liikenteen lisääntymistä. Uusia satelliittinavigaatioon perustuvia maksujärjestelmiä kehitetään parhaillaan laajemmin maailmalla ja EU:ssa sekä Suomessa Jorma Ollilan työryhmässä, tarkoituksena suhteuttaa liikenteen kustannukset tarkemmin liikkumisen aiheuttamiin haittoihin.

Näistä pyrkimyksistä huolimatta moottoroidun liikenteen jatkuvaa kasvua on pidetty luonnonlakina, johon on äärimmäisen vaikeaa vaikuttaa.

ITF (International Transport Forum, OECD:hen liittyvä 54 jäsenvaltion kansainvälinen järjestö, jonka ECMT [Euroopan liikenneministerikonferenssi] perusti seuraajakseen 2006) järjesti äskettäin ns. pyöreän pöydän istunnon matkakysynnän pitkän tähtäyksen trendeistä (Long-Run Trends in Travel Demand). Istunnon esitykset ja tutkimukset löytyvät täältä:

Istuntoa varten valmistelluista keskustelupapereista käy ilmi liikenteen jatkuvan kasvun aksioomasta poikkeavia kehityslinjoja. Onko jatkuva kasvu vähintään tasaantumassa tai jopa kääntymässä laskuun? Kehityslinjat käyvät selkeimmin ilmi seuraavista diagrammeista.

Are we Heading Towards a Reversal of the Trend for Ever-Greater Mobility?
Jean-Loup MADRE, Directeur, Département Economie et Sociologie des Transports, IFSTTAR, and Yves D. BUSSIERE, Professor – Researcher, BUAP, Puebla, Mexico. Discussion Paper No 2012-16, October 2012
Source: Litman, Todd (2009). Evaluation Public Transit Benefits and Costs. Best Practices Guidebook. Victoria Transport Policy Institute. www.vtpi.org.
Figure 2. Vehicle-km trends (car driver and car passengers)
 per traveller, per day for young adults aged 20-29 (6 countries)
  
Source: Kuhnimohf et al. (2012).
Peak Travel, Peak Car and the Future of Mobility: Evidence, Unresolved Issues, and Policy Implications, and a Research Agenda
Phil GOODWIN, Professor of Transport Policy, Centre for Transport and Society, University of the West of England, UK. Discussion Paper No 2012-13, October 2012
 
Figure 3. Passenger kilometres by private car and light trucks 1990-2009 (Index 1990=100)
Litmanin käyrästössä liikenteen määrä näyttää saavuttaneen kyllästymispisteen vauraimmissa ja aikaisin autoistuneissa maissa. Kasvua näyttää tapahtuvan esim. Etelä-Euroopan köyhemmissä maissa ja eräissä vauraammissakin maissa, kuten Britanniassa, Tanskassa ja Norjassa.
Muiden kuin kuvassa 3 esiteltyjen maiden osalta Goodwin viittaa australialaisen tutkijan D. Gargettin mallilla laskettuihin liikenteen kehityksen kuvaajiin, joissa on otettu huomioon odotettavissa oleva polttoaineen hinta ja työttömyys. Gargettin arvio Suomen kehityksestä on seuraavanlainen:
Source: Gargett D., Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE), 2012, Traffic Growth: Modelling a Global Phenomenon, Report 128, Canberra ACT.
Suomessa liikenne näyttää siis edelleen lisääntyvän.

Goodwin käy läpi mahdollisia syitä liikenteen huipun lähestymiselle tai liikenteen määrän kääntymiselle jopa laskuun. Tärkeimpiä niistä voisivat olla:

 • traditionaaliset taloustekijät
  • yleinen talouskehitys
  • työttömyys
  • polttoaineen hinnan kehitys
  • ajokortin ja auton hinta, auton käyttökustannukset
  • ruuhkamaksut
  • vakuutusmaksut
  • pysäköinnin kustannukset
  • julkisen liikenteen lipunhinnat
  • autoedun verotus

 • liikenteen laadun ja luotettavuuden kehitys
  • julkisen liikenteen ja pyöräilyn edellytysten parantaminen, mm. kaupunkiradat
  • kävelykeskustat, ajoratojen kaventaminen jalankulun ja pyöräilyn hyväksi
  • rautatieliikenteen ja ilmailun hintojen lasku

 • maankäyttömuutokset
  • kaupunkialueiden tiivistäminen
  • kauppakeskusten sijoitusrajoitukset
  • keskusta-alueiden kehittäminen

 • käyttäytymiseen vaikuttavat uudet arvostukset
  • matka-ajan budjetointi
  • autoilun ympäristövaikutusten merkityksen kasvu
  • pyöräilyä ja jalankulkua suosivat terveystekijät
  • sähköinen kauppa ja videokokoukset
  • sosiaalinen media (jonka käyttö myös sujuu paremmin julkisessa liikenteessä kuin autolla ajettaessa)
  • ajokortti aikuistumisriittinä vähemmän merkityksellinen kuin ennen
  • auton omistuksen sosiaalisen statuksen, muodikkuuden ja ”seksikkyyden” lasku ja korvautuminen muilla tuotteilla ja ikoneilla
  • demografiset ja elämäntapamuutokset, mm. vanhusten muutto keskustoihin lasten lähdettyä kotoa
  • maahanmuuttajien määrän kasvu ja heidän uudet kulttuuriset asenteensa ja matkustustapansa
  • ikääntymisen vaikutukset eri sukupuolten autonkäyttöön

 • uudet työ-, ostos-, huvittelu- ja vapaa-ajan käyttötavat
  • ostosten kuljetuspalvelut
  • etätyö ja muu telekommunikaation käyttö
  • auton omistuksen merkityksen väheneminen: yhteiskäyttöautot, autojen liisaaminen ja vuokraus

 • mobiilin internetin suorat ja epäsuorat vaikutukset
  • mahdollisuudet viihteen nauttimiseen, sosiaalisten yhteyksien ylläpitoon ja tuottavan työn tekemiseen matkan aikana
  • mahdollisuus matkan etukäteissuunnitteluun ja ruuhkien välttämiseen
Erittäin merkittävänä syynä liikenteen kasvun hidastumiseen ja kyllästymispisteen saavuttamiseen Goodwin pitää aikabudjetointia. Jokaisella ihmisellä, varallisuustasosta riippumatta, on sama 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissään eikä kaikkia tunteja koskaan voida eikä halutakaan käyttää liikenteeseen.

Tarkemmassa erittelyssä on todettu liikenteen vähenemisen alkaneen lähinnä nuorten miesten ryhmässä. Taustalla on taloustekijöiden lisäksi varmaankin sosiaalisen median vaikutus – siihen osallistumista pidetään tärkeämpänä kuin fyysistä liikkumista. Yllättävä tulos on, että vauraimpien nuorten miesten liikenne on vähentynyt eniten, kun pienituloisimpien edelleen kasvaa.

Jatkokysymyksiä

Tilaisuudessa esille tuotu kehityssuunta herättää välittömästi tukun kysymyksiä:

Onko kyse todellisesta suunnanmuutoksesta vai väliaikaisesta notkahduksesta? Minkälainen on liikenteen määrällinen kehitys nousevissa talouksissa, Kiinassa, Intiassa, muissa Aasian maissa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa? Asettaako tilan ja väliluvun suhde niissä luonnollisen rajoituksen jatkuvalle kasvulle, tai kertakaikkinen autojen valmistamiseen tarvittavien materiaalien ja käytönaikaisten polttoaineiden rajallisuus?

Mitkä ovat syyt siihen, ettei vastaavaa kasvun hidastumista tai liikenteen vähenemistä näy Suomessa? Samat yhteiskunnalliset ja käyttäytymismuutokset esiintyvät Suomessakin. Myös melkein kaikkia Goodwinin mainitsemia liikennepoliittisia keinoja jo käytetään, joitain jopa voimakkaammin kuin useimmissa muissa maissa. Suomessa autovero on korkea, samoin polttoaineen hinta. Onko taustalla Suomen harva asutus ja pitkät välimatkat, kun edellä mainitut kehityslinjat pitkälti heijastavat tilannetta suurissa kaupungeissa? Onko syynä kävelykatualueiden vähyys tai kaupunkirautateiden puute? Kääntyykö trendi Länsimetron ja mahdollisten Tampereen ja Turun kevytjunajärjestelmien tullessa käyttöön? Lähentääkö vasta älykäs liikenteen hinnoittelu Suomen kehitystä muihin vauraisiin länsimaihin?

Kuvat suurenevat klikkaamalla

lauantaina, marraskuuta 24, 2012

Lounaskirjaus 20121120


Lounas 20.11.2012 klo 13, paikka Baker`s
Läsnä: Reijo Korhonen, Pentti Räsänen, Arto Salmela, Hannu Kalajoki, Matti Leskinen.

Kevät 2013

Alkukevät täällä


Ajat:
26.2. Sali 505
12.3. Sali404
26.3. Sali 505
9.4.  Sali 505
23.4. Sali 505 varattu
Tiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen.
Mahdollisesti koko päivän seminaarina yhteistyössä Ornamon kanssa.

Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommentoijat toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä ja pohjoisten kuntien tai Lapin Liiton edustaja,  juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 
Ihmisen voitto koneesta, alustajina Cristina Andersson ja Jari Kaivo-oja, kommentoija NN, juontaja MM
BohoBusiness-kirja


Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Venäjän mahdolliset kehityssuunnat,  alustaja Ulkopoliittisesta instituutista, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin seudun liikenteen tulevaisuustarkastelu, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja XX. Yhteistilaisuus?
Lisätietoja http://www.hsl.fi/FI/HLJ2011/Sivut/Default.aspx#
 
Syksylle 2013
 
 
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa. 

Ehdolle
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Poliittisen kulttuurin tulevaisuus, Hannu kehittelee

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Jakelun tulevaisuus, Reijo kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Kahvitarjoilu

Tilataan Tiedekahvilasta entiseen tapaan, yksikköhinta 2,5,€. Jos seuran talous vaatii, ryhdytään keräämään vapaaehtoista maksua.


Yhteistyö Demos ym.

Kutsutaan Roope Mokka ja kumppanit seuraavlle lounaalle ideoimaan tilaisuuksia. Tieteiden talon tilaisuudet järjestetään tutuseuran tilaiuuksina, uusi mahdollinen paikka Otavan opiston tilat Annankadulla.

Seuraava lounas

Tiistaina 15.1.2013 klo 13 Baker´s, aiheena loppukevään tilaisuudet ja ideat syksylle

sunnuntaina, marraskuuta 18, 2012

Lounasaineistoa 20121120

Lounas 20.11.2012 klo 13, paikka Baker`s

Kevät 2013

Alkukevät täälläAjat:
26.2. Sali 505
12.3. Sali404
26.3. Sali 505
9.4.  Sali 505
23.4. Sali 505 varattuTiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen
Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommentoijat toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä ja pohjoisten kuntien tai Lapin Liiton edustaja,  juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Poliittisen kultuurin ja hallinnollisten rakenteiden tulevaisuus, alustajina tutkijat, kommentoija NN, juontaja MM. Arto ja Hannu kehittelevät


Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Venäjän mahdolliset kehityssuunnat,  alustaja Ulkopoliittisesta instituutista, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin seudun liikenteen tulevaisuustarkastelu, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja XX. Yhteistilaisuus?
Lisätietoja http://www.hsl.fi/FI/HLJ2011/Sivut/Default.aspx#
 
Syksylle 2013
 
 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa. Ehdolle
Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja 
 
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista
 
 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 
Ihmisen voitto koneesta, alustajina Cristina Andersson ja Jari Kaivo-oja, kommentoija NN, juontaja MM
BohoBusiness-kirja

Yhteistyö Demos ym.

Demos ja kumppanit ovat järjestäneet Rio+20, jälkilöylyjä ja toimenpiteitä luentosarjaa tiistaisin klo 18 Kriittisen korkeakoulun siipien suojassa ja yliopiston tiloissa. Kannattaisiko jatkossa tehdä yhteustyötä?

Tilaisuuksia 201211-201302

 
Helsingin toimintaryhmä järjestää tiistaisin parittomina viikkoina tapaamisen, jossa alustaja esittelee mielenkiintoisen tulevaisuusteeman ja sitten keskustellaan niin kauan kuin asiaa riittää. Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mainita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.
 
Tiistaina 20.11.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Sosiaaliturvan pitkä linja ja tulevaisuus, alustajat dosentti Heikki Niemelä ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitokselta, juontaja Juha Nurmela
Tiistaina 4.12.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustajat emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen ja toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Oy:stä, juontaja Hannu Kalajoki
Tiistaina 15.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo,  Kirkkokatu 6
Kestävä kulutus 2050 - Mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää? Alustaja toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, D-mat oy, kommentoija kestävän kehityksen pääsihteeri Sauli Rouhinen Ympäristöministeriöstä, juontaja Arto Salmela.

Tiistaina 29.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja Reijo Korhonen
Tiistaina 12.2.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen – siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija dosentti Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen

tiistaina, marraskuuta 06, 2012

Uusi liikennepolitiikka ja tieliikenteen hinnoittelu


Eeva Linkama kertoi uudesta, asiakkaan tarpeista lähtevästä ja kaikkia liikennemuotoja koskevasta liikennepolitiikasta.

 

Tuomo Suvanto puolestaan kertoi periaatteista, joiden perusteella tieliikenteen hinnoittelua kehitetään. Vähän liikuuville epäoikeudenmukaisista kiinteistä maksuista siirrytään asteittain kohti suoritepohjaisia maksuja päämääränä kilometrimaksu, joka ottaa huomioon ajan, paikan, ajoneuvon tyypin ja ajotavan.

Martti Merilinna totesi autoilijoiden kannattavan maksujärjestelmän kehittämistä.Juontajana toimi kokenut Pekka Rytilä.

Tilaisuudessa oli esiintyjät mukaanluettuna 30 osanottajaa, olihan kysymyksessä Liikennesuunnittelun seuran, RIL tulevaisuustoimikunnan ja Tutuhesan yhteistilaisuus.


keskiviikkona, lokakuuta 10, 2012

Lounaskirjaus 20121009

Lounas tiistaina 9.10.2012
Arto Salmela, Hannu Kalajoki, Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen ja Timo Lahtela

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

 Toiminta säilytetään entisellään, teksti 2012 toimintasuunnitelman mukaan, Talousarviossa esiteään 600€ tilaisuuksien kahvituksiin ja 50€ luennoitsijoiden matkakuluihin.

 Toimintasuunnitelma 2013
5.2 Helsingissä - Tutuhesa
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesä­kuukausina). Niis­sä jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiin­nostavia aiheita ja alustajia. Aihei­na ovat merkittävät asiat pää­kau­pun­ki­seudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvit­taessa jär­jes­te­tään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielen­kiin­toi­siin kohteisiin.
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapah­­tu­ma­pals­toil­la. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita koh­­deryhmiä. Yhteistyötä muiden jär­jes­töjen ja seuran paikallistoimintaryhmien kans­­sa kehitetään. Muiden järjestämiin tu­le­vaisuus­ti­lai­suuksiin järjestetään osal­lis­tu­mismahdollisuuksia.
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy­den­tää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yh­teen­ve­to­ja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suunnitellaan lou­nas­ta­paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.
 

Syksylle 2012

Tiistaina 20.11.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Sosiaaliturvan pitkä linja ja tulevaisuus, alustajat dosentti Heikki Niemelä ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitokselta, juontaja Juha Nurmela
Tiistaina 4.12.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustajat emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen ja toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Oy:stä, juontaja Hannu Kalajoki


Keväälle 2013
Ajat:
15.1. Sali 505
29.1. Sali 505
12.2.Sali 505
26.2. Sali 505
12.3. Sali404
26.3. Sali 505
9.4.  Sali 505
23.4. Sali 505


Tiistaina 15.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo,  Kirkkokatu 6
Kestävä kulutus 2050 - Mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää? Alustaja toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, D-mat oy, kommentoija kestävän kehityksen pääsihteeri Sauli Rouhinen Ympäristöministeriöstä, juontaja Arto Salmela.

Tiistaina 29.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija Tuula Antola, DI, Espoon elinkeinojohtaja, juontaja NN
Tiistaina 12.2.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen - siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen, kommentoija Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen


Tiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen
Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommetoija toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä, juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Poliittisen kultuurin ja hallinnollisten rakenteiden tulevaisuus, alustajina tutkijat, kommentoija NN, juontaja MM. Arto ja Hannu kehittelevät

Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Venäjä mahdolliset kehityssuunnat,  alustaja Ulkopoliittisesta instituutista, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsingin seudun liikenteen tulevaisuustarkastelu, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja XX. Yhteistilaisuus? Lisätietoja http://www.hsl.fi/FI/HLJ2011/Sivut/Default.aspx#

 
Syksylle 2013
 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa. Ehdolle
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja 
 

Seuraava lounas


20.11. klo 13 Baker`s

Ei kommentteja: Linkit tähän

sunnuntaina, lokakuuta 07, 2012

Lounasaineistoa 20121009

Lounas tiistaina 9.10.2012

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Hazel:
  Paikkakuntakohtaiset toimintasuunnitelmat + vapaamuotoiset talousarviot vuodelle 2013 ainakin alustavassa muodossa 14.10.2012 mennessä, jotta ehdimme katsoa niitä hallituksen kokouksessa 15.10. Toimintasuunnitelma ja talousarviohan vahvistetaan vasta syyskokouksessa 26.11, mutta on hyvä aloittaa ajoissa...
Eli vaikka paikallistoiminta on jo pyörinyt lähes nollabudjetilla (ja suurella aktiivien työpanoksella, kiitos siitä!), niin voisitte toivon mukaan omassa porukassa pohtia, miten paikallistoiminnassa voitaisiin vähentää kuluja ja ehkä myös löytää jotain tulonhankkimiskeinoja. Eihän paikallistoimintaa kuitenkaan haluta lopettaa!


Toimintasuunnitelma 2012 löytyy tästä
 Toiminnen ytimen on muodostanut noin 15 tilaisuutta, joissa osanottajille on tarjottu kahvit. Yhteistilaisuuksissa maksajana on voinut olla yhteiistyökumppani. Luentopalkkioita ei ole maksettu, joskus matkakuluja julkisilla kulkuneuvoilla. Sähköpostilista toimii TSL:n palvelimella, maksusta seuralle ei ole tietoa.

Säästömahdollisuuksia 

Luopuminen kahvitarjoilusta, sen tekeminen maksulliseksi tai sponsoreiden hankinta.  Maksullisten tilaisuuksien järjestäminen.Syksylle 2012
Tiistaina 20.11.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Sosiaaliturvan pitkä linja ja tulevaisuus, alustajat dosentti Heikki Niemelä ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitokselta, juontaja Juha Nurmela
Tiistaina 4.12.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustajat emerisprofessori Heikki A. Loikkanen ja toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Oy:stä, juontaja Hannu Kalajoki


Keväälle 2013
Ajat:
15.1. varattu
29.1. varattu
12.2. varattu
26.2.
12.3.
26.3.
9.4.
23.4. varattu

Tiistaina 15.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo,  Kirkkokatu 6
Kestävä kulutus 2050 - Mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää? Alustaja toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, D-mat oy, kommentoija NN, juontaja MM

Tiistaina 29.1.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija MM, juontaja NN
Tiistaina 12.2.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen - siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen 


Tiistaina   23.4.2013 klo xx-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen
Tiistaina   x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Liikenteen älyllistäminen, alustajaehdokkaat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Murole, juontaja NN.  Yhteistilaisuus Liikennesuunnitelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Pohjoisen liikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata.asiantuntija Markku Pyy Liikennevirastosta, kommetoija toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä, juontaja NN. Yhteistilaisuus Liikennesuunnitelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa.

 Tiistaina x.y.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja

Seuraava lounas


20.11. klo 13 Baker`s


tiistaina, syyskuuta 25, 2012

Matkaopas tulevaisuuteen

Elina esitteli tulevaisuusajattelua ja kirjaansalauantaina, syyskuuta 01, 2012

Lounaskirjaus 20120829


Ravintola Baker´s 29.8.2012 klo 13
Läsnä: Päivikki Telenius, Pentti Räsänen, Arto Salmela, Markku Lappalainen , Hannu Kalajoki, Reijo Korhonen ja Matti Leskinen


Syksyn 2012 ohjelma

Tilaisuudet ovat tiistaisin klo 17-20 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, ellei muuta mainita


11.9.2012
Mikä muuttaa maailmaa? Alustaja Markku Lappalainen, kommentoija Reijo Korhonen, juontaja Arto Salmela
20.9.2012 Heureka
Heurekan näyttely 20X0 – Matka tulevaisuuteen
Tutuhesan käynti torstaina 20.9 klo 16-20
Matti varmistaa Hazelilta, saammeko esittelyä

25.9.2012
Matkaopas tulevaisuuteen, alustaja Elina Hiltunen, kommentoija Markku Lappalainen, juontaja Matti Leskinen

2.10.2012  Rakennustietosäätiö klo 16
Muuttuuko rakennusala? . Markku Hietala, Realprojekti Oy: Hybridirakentaminen ja kaupallisten palvelujen kehitys, 2. Tj. Pasi Heiskanen, suomen asuntomessut: Asuntojen tarve ja kehitys kaupunkikeskuksissa ja keskusten ulkopuolella ja 3. Professori Teemu Kurkela: Prosessiohjattu rakennusten suunnittelu. Yhteistilaisuus Rakennustietosäätiön ja RIL-tulevaisuustoimikunnan kanssa.

9.10.2012
Tulevaisuusselonteko, alustaja  Pekka Lindroos, kommentoija ?, juontaja ?


23.10.2012
Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020 – luvulle, alustaja Marjo Kyllönen, kommentoija Päivikki Telenius, jountaj Markku Lappalainen


6.11.2012
Mitä liikennepoliittisen selonteon jälkeen
Uusi liikennesuunnittelu, alustaja Eeva Linkama
Uusi tieliikenteen hinnoittelu, alustaja Tuomo Suvanto?
Inhimillinen tekijä liikenteessä , alustaja Martti Merilinna
Juontaja Pekka Rytilä, LSS?
Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikunnan kanssa

20.11.2012 (9.10., 4.12)
Metropolialueen talouden tulevaisuus, alustaja Heikki A. Loikkanen, kommentoija Rolf Paqvalin?, juontaja Hannu Kalajoki

4.12.2012 (9.10., 20.11.)
Suomen sosiaaliturvan kehitys, alustajat Heikki Nieminen ja Heikki Hiilamo, juontaja Juha Nurmela 
 
Keväälle 2013

Ennakoimattoman ennakointi, tarkempi aihe myöhemmin, alustaja Leena Ilmola


Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja Markku Wilenius
Yksilön kestävä kulutus, alustaja  Michael Lettenmeier
Tietoyhteiskunnan tuolle puolen - siirrymmekö 
merkitysyhteiskuntaan?, alustajana projektitutkija Juho Ruotsalainen
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen

Seuraavat lounaat
9.10. ja 20.11. klo 13, paikka Baker`s