perjantaina, joulukuuta 06, 2013

Itsenäisyyspuhetta 6.12.2013


Tapani Launis

Suomi uuteen nousun, neljä koria:


-Humaanit voimavarat, kansalaiset ja sosiaalinen näkökulma.


Kansa on jakautumassa ja perinteinen talonpoikainen yhteiskunta hajoamassa. Estettävä tämän kehityksen jatkuminen. Nykyinen valtiollinen kuristuspolitiikka vain kiihdyttää tätä kehitystä ja kohdistuu useimmiten vähäosaisiin ja lamauttaa yhteiskunnan toimintaa. Kansantalouden elvytyksen avulla on luotava uutta voimaa kaikkien yhteiskunnan toimintojen kehittämiseen, työllisyys säilytettävä ja poistettava tulonjakoon liittyvä eriarvoisuus.


Ratkaisua hyvinvoinnin ongelmiin ei löydy passiivisin yhteiskuntapoliittisin keinoin, jättämällä yhteiskunnan perinteinen palvelutarjonta markkinoiden armoille tai tarjoamalla kansalaisille minimi-selviytymispaketin, jonka jonka ylittävä osuus hoidetaan ostopalveluina ulkoistetussa palvelutarjonnassa. Koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikassa on noudatettava hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteita ja saavutettavuutta perinteisen pohjoismaisen mallin mukaisesti, ja niiden kehittämiseen on nykyisten säästötoimenpiteiden sijasta suunnattava lisää julkisia varoja.


Tuotanto- ja työelämässä tulee tukea aktivoivaa innovatiivisuutta ja osaamista yrittäjyyttä lisäävän ja tukevan valtion ohjauksen avulla. Yksityisellä sektorilla korjataan myös näin markkinatalouden valuvikoja pienyrittäjyyttä suosivaksi. Valtion rooli yritystoimintaa kohtaan ja valtionohjaus valtion vaikutuspiiriin kuuluvassa tuotannosa on ollut tähän asti lähes paapovaa ja kansallisten etujen valvonnan kannalta heikkoa. Esimerkiksi suuryrityksiä suosiva veropolitiikka ei tuo maahamme ratkaisevalla tavalla lisää työpaikkoja ja investointeja.


Tuotantoa tukemaan tarvitaan tutkimus ja kehittämistoimintaa, mutta ei tule kiinnittää huomiota pelkästään suppeisiin hyötynäkökohtiin. Nykyisin tutkimusrahat on suunnattu pääsääntöisesti vain suurimpien yritysten hyväksi ja ilman kansakuntamme kehittämisen kokonaistavoitteitta tai toteuttamiskelpoisia kehittämisohjelmia. Nyt alasajautunutta perustutkimusta tulee elvyttää ja kehittää edelleen yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa palvelemaan maamme tuotannon monipuolista kehittämistä avoimella ja kaikkea innovatiivista toimintaa kehittävällä tavalla.


Kaikki ansiotulot, voitot, osingot ja rahaliikenteen tapahtumat on voitava verottaa ja käyttää yhteiskunnan hyväksi yhtenäistetyllä verotustavalla. Tulot, omaisuus ja muut ansiot on verotettava yhtenäisen käytännön mukaan progressiivisesti. Epäsuora kulutusverotus ja tasaverotus suosii suurituloisia ja lisää eriarvoisuutta pakollisten arkisten palvelujen käytössä.


Keskittämiseen tähtäävä aluepolitiikka jättää osan väestöstämme heitteille ja yhteiskunnallisten palvelujen ulkopuolelle. Tasa-arvoinen alueellinen kehittäminen on kansakunnan olemassaolon perusta, ja on maa-alueittemme hallinnan sekä maanpuolustuksenkin kannalta tärkeää. Näin luodaan maallemme toimintaympäristö, jossa otetaan käyttöön Suomen pienen mutta lahjakkaan populaation kansalliset voimavarat kannustavalla tavalla. Koko kansakunnan henkiset ja fyysiset voimavarat saadaan siten käyttöön. Nykyisin on kehitys päinvastaista.


Työelämästä pois siirtyneitä ihmisiä ei saa jättää yksin. Tämä on myös väärin ymmärrettyä vapautta ja markkinatalouden tulkintaa. Markkinat eivät automaattisesti ohjaa kansakuntaa vireään yritystoimintaan ja mahdollista kansalaisten vaurastumista. Uusliberalismin siivittämänä kulkee kehitys nykyisin päinvastaiseen suuntaan. Yritystoiminnan keskittyminen yli kansallisten rajojen merkitsee rahavirtojen suuntautumista ulos maasta ja on yhteiskuntamme voimavarojen vääränlaista hyödyntämistä. Talouselämä ja tuotanto vinoutuu ja kaikkia kansallisia resursseja ei pystystä näin hyödyntämään. Työttömyys ja yhteiskunnan pahoinvointi lisääntyy, niidenkin kohdalla jotka ovat jääneet työelämän yhä kovenevan kilpailun piiriin.


-Resurssitalous


Valtakunnan materiaaliset ympäristölliset resurssit hyödynnettävä koko kansan hyväksi. Kaikki mikä maan pinnalla kasvaa ja elää sekä on löydettävissä pinnan alta on yhteistä kansallisvarantoamme. Metsävarat inventoitava ja arvioitava uudelleen sekä uusin perustein, ei yhtiöiden tuottavuuden kannalta vaan kansantaloudellisten seikkojen valossa. Käynnistettävä puun jatkojalostamiseen tähtäävä uusi tutkimus ja kehitystoiminta. Myös perinteinen korkealaatuisen pitkäkuituisen puun entisenlainen hyödyntäminen turvattava alkutuotannossa. Maanalaiset mineraalivarat ja kaivostoiminta saatava julkiseen hallintaan, hyödyntämiseen ja strategisilla teollisuudenhaaroilla myös valtion omistukseen. Lisäksi tulee varautua myös luonnon peruselementtien, kuten puhtaan veden kaupallisen hyödyntämisen valvontaan.


Maanpäällisten ja maanalaisten resurssien hyödyntämiseksi on perustettava kansallinen yhtiö ja rahasto Norjan esimerkin mukaisesti (Statoil ja Oljefondet). Kaivoslaki uusittava perusteellisesti. Valtion omistusta lisättävä perusteollisuudessa. Varsinkin arktinen ulottuvuus ja siihen liittyvä offshore-osaaminen on kerättävä yhtenäisen kansallisen projektin puitteisiin pooliksi, joka sisältää raskaan teollisuuden pitkäjänteisen kehittämisen kansallisessa hallinnassa tai omistuksessa.


ICT- sektorista on muodostettava samanlaisen kansallinen kehittämisklusteri, jossa ei oltaisi riippuvaisia kansainvälisistä talouselämän heilahteluista ja ulkopuolisista intresseistä, niinkuin on tapahtunut hiljattain.


-Rahatalous


Maamme talouselämä on kytkeytynyt tiiviisti globaalin rahatalouden liikkeisiin. Globaalin ja EUn rahatalouden vaikutukset arvioitava perinpohjin uudelleen kansallisen rahatalouden sääntelyn aikaansaamiseksi ja kansallisten etujemme mukaisesti. Vaikka rahaliittoon kuuluminen tuo tiettyä turvallisuutta varsinkin asiansa hyvin hoitaneille kansakunnille, menetetään kansallisen säätelyn mahdollisuus ja maakohtaiset elvyttävät toimenpiteet tulevat vaikeiksi. Tuloksena on nykyinen kuristuspolitiikka. Nykyinen "vapaa" pääomien liikkuminen, pääomien ja voittojen virtaaminen ulkomaille on estettävä. Veronkierto ja voittojen vieminen veroparatiiseihin sekä suojatuille tileille ja muut "verokikkailut" estettävä lainsäädännöllisin ja veropoliittisin keinoin. Rahaliikenteen spekulatiiviä transaktioita valvottava ja pystyttävä verottamaan. Korko- ja kurssikeinottelu estettävä kansainvälisen valvonnan ja lainsäädännön avulla.


Jos ulkomaiset sijoittajat tulevat Suomeen on heidän sopeutettava toimintansa kansakunnan etujen mukaisesti, eikä globaalin uusliberaalin markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Tämänlainen ajattelu on saamassa uutta voimaa myös EU:n voimakkaiden valtioiden kuten Saksan nostaessa kansallisten etujen mukaista profiiliaan ja selvästi on havaittavissa myös federalismipyrkimysten heikentymistä EU:ssa. Rahatalouden keskittyminen EU:ssa lisää vain vahvempien spekulatiivisten toimijoiden, pankkien yms etuja ja elvyttävätkin rahatalouden toimenpiteet eivät ulotu tavallisten kansalaisten eduksi. Tämä on nähty Kreikan ja muiden kriisiytyneiden kansantalouksien kohdalla.


Nykyinen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen "kestävyysvaje" pytytään poistamaan jo olemassaolevien julkisen vallan vaikutuspiirissä olevien rahastovarojen (eläkerahastot ja erilaiset reservirahastot) käytöllä. Kyseiset varat on käytettävä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen eikä rahoja tule käyttää globaaliin liiketoimintaan. Suomeen voidaan luoda julkinen rahoitusmekanismi, kansallinen projekti, jonka avulla kansalliset henkiset ja fyysiset voimavarat sekä ympäristön resurssit voidaan käyttää hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon.


-Globaalit kytkennät


Energiatalous, teollinen tuotanto ja elinympäristön rakentuminen sopeutettava ympäristön edellytyksiin. Näin pyritään luonnonresurssien hallittuun tasapainoiseen käyttöön ja vältetään luonnonympäristön liiallista kuormitusta. Samalla on arvioitava vaikutukset ilmastomuutokseen. Fraasinomaisesti jatkuvasti esitetyt kestävän kehityksen periaatteet on vietävä käytännön toimintaan, on siirryttävä sanoista tekoihin.
 

Pohjoismaat ovat aina toimineet kansainvälisenä omatuntona ja esimerkkinä yhteiskunnallisissa ja ympäristöllisissä kysymyksissä. Nyt tämä rooli on hämärtynyt. Suomi voi ottaa tässä mielessä esimerkillisen roolin ja soveltaa kestävää kehitystä ja ekologisia periaatteita omien resurssiensa puitteissa. Luonnonresurssien, ilman, maan ja veden, metsien ja mineraalien käyttö on tutkittava entistä kattavammin ja niihin liittyvä liiketoiminta tulee tapahtua siten, että koituvat hyödyt jakautuvat kansalaisille tasa-arvoisesti. Inhimillisten ja materiaalisten resurssien hyödyntäminen ei saa olla sidoksissa yhä keskittyneempään kansainvälisten suuryritysten toimintaan, spekulatiivisen globaalin rahatalouden jo tuotannosta irroittautuneeseen vain voittoa tavoittelevaan toimintaan. Kansallisten hyötynäkökohtien toteuttaminen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito on täysin mahdollista jos puretaan esteet kehityksen esteet ja ruvetaan talkoisiin, minkä suomalaiset kyllä osaavat.
 

Tapani Launis FRSA (Royal Society of Arts)
Tekniikan tohtori, arkkitehti, R&D
tapani.launis(at)gmail.com.

sunnuntaina, marraskuuta 24, 2013

Lounaskirjaus 20131119


Lounas 19.11.2013 ravintola Baker´s
Läsnä: Arto Salmela, Chris Kylander, Pentti Räsänen ja Matti Leskinen

Syksy 2013

Tiistaina 3.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen ja itäisen kohtaaminen; Intian ja Kiinan talouden, kulttuurin ja politiikan tulevaisuus,
alustajina
matkaluotsi Mikko Zenger Riskimatkat Oy:stä, ekonomisti Juuso Kaaresvirta Suomen Pankista ja hankintapäällikkö Mikko Kivistö, juontaja Arto Salmela

Kevät 2014

Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tiistaina 28.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
 Uusimaa-ohjelma ja Helsinki-visio, alustajina vuorovaikuttaja Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kommentoijana professori Pentti Murole.

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina 25.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoijat arkkitehti Tapani Launis ja professori Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitoksesta, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 11.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta

Tiistaina 25.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Länsimaisen kulttuurin/sivilisaation tulevaisuus systeemisestä näkökulmasta, alustaja professori Petri Kylliäinen Tampereen yliopistosta, kommentoija NN, juontaja Hannu Kalajoki.

Tiistaina 8.4.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Some ja sen käyttö Tutuhesassa


Ehdolla syksylle 2014
Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomisen perhe 2040 – älykkäät sovellukset läsnä kaikkialla, alustaja Marleena Ahonen, Aalto-yliopisto , kommentoija mm, juontaja JJ

Väestön ikääntymisen ja muodin suhde, alustaja Sonja Iltanen-Tähkävuori
  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Lisää aiheita
 http://tutuhesa.blogspot.fi/2013/10/kirjaus-lounaalta-20131008.html

Tutuhesa-listan kehittäminen

Asiaa pohditaan 11.3. tilaisuudessa. Aiempia pohdintoja http://tutuhesa.blogspot.fi/2009/04/keskustelutoiveita-ja-keinoja.html

Seuraava lounas

Tiistaina 14.1. klo 13 , ravintola Baker´s
Pohditaan aihetta väestökehityksen säätelystä


Arto ja Chris

sunnuntaina, marraskuuta 17, 2013

Aineistoa lounaalle 20131119


Lounas 19.11.2013 ravintola Baker´s


Syksy 2013

Tiistaina 19.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut, asiantuntija Olli Hietanen kertoo  tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista, juontaja Reijo Korhonen 
 
 
Tiistaina 3.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen ja itäisen kohtaaminen, talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajat ilmoitetaan myöhemmin
 
Kevät 2014

Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tiistaina 28.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
 Uusimaa-ohjelma ja Helsinki-visio, alustajina vuorovaikuttaja Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kommentoijana professori Pentti Murole.

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina 25.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoijat arkkitehti Tapani Launis ja professori Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitoksesta, juontaja Pentti Räsänen

Tiistaina 11.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Aihe avoin


Tiistaina 25.3.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Länsimaisen kulttuurin/sivilisaation tulevaisuus systeemisestä näkökulmasta, alustaja professori Petri Kylliäinen Tampereen yliopistosta. Kommentoija on vielä auki. Yrittäisin mieluiten Ilkka Niiniluotoa. Mutta pitänee varalta miettiä muitakin, juontaja Hannu Kalajoki.


Tiistaina 8.4.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Aihe avoin


Aiheita ehdolle

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomisen perhe 2040 – älykkäät sovellukset läsnä kaikkialla, alustaja Marleena Ahonen, Aalto-yliopisto , kommentoija mm, juontaja JJ

Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen. 
  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Sosiaalisen median merkitys tulevaisuudessa, Reijo miettii

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät
 
Lisää aiheita
 
 http://tutuhesa.blogspot.fi/2013/10/kirjaus-lounaalta-20131008.html

Tutuhesa-listan kehittäminen

Tapani Rantala ehdotti, että vanhanaikainen lista korvattaisiin esimerkiksi suljetulla Facebook-ryhmällä.

Seuraava lounas

Tammikuussa 2014?


tiistaina, marraskuuta 12, 2013

Tilaisuudet vuodenvaihteessa 2013-14


 Helsingin paikallistoiminta 11/13-2/14

Helsingin toimintaryhmä järjestää tiistaisin parittomina viikkoina tapaamisen, jossa alustaja esittelee mielenkiintoisen tulevaisuusteeman ja sitten keskustellaan niin kauan kuin asiaa riittää. Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mainita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 19.11.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut, asiantuntija Olli Hietanen kertoo  tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista

Tiistaina 3.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Läntisen ja itäisen kohtaaminen, talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajat ilmoitetaan myöhemmin

Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy, kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tiistaina 28.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
 Uusimaa-ohjelma ja Helsinki-visio, alustajina vuorovaikuttaja Lauri Kuukasjärvi Uudenmaan liitosta ja yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kommentoijana professori Pentti Murole.

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina 25.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoijat arkkitehti Tapani Launis ja professori Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitoksesta, juontaja Pentti Räsänen
lauantaina, lokakuuta 19, 2013

Kirjaus lounaalta 20131008


Lounas 8.10.2013 Bakers`


Läsnä: Päivikki Telenius, Reijo Korhonen, Arto Salmela, Tapani Launis, Pentti Räsänen, Matti Leskinen. 

Syksy 2013

Ohjelma

http://tutuhesa.blogspot.fi/2013/09/tutuhesan-syksyn-2013-ohjelma.html


Tiistaina 3.12.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Aihe avoin, ehdotetuille alustajille ei aika sopinut. Uusi aihe valitaan keväälle ehdotetuista.Kevät 2014 

Ajat

Tieteiden talolla klo 17-20 tiistaina parittomilla viikoilla

14.1.
28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
8.4.

Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy (?), kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK 

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Läntisen talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH. Arto ja Hannu pohtivat 
Selkeyttävää tekstiä löytyy tästä.

Energiainnovaatiot, uusiutuva energia ja Suomen energiastrategia, 2-3-tilaisuutta, Pekka Riala miettii

Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoija LL, juontaja SS, Pentti Räsänen miettii


Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomisen perhe 2040 – älykkäät sovellukset läsnä kaikkialla, alustaja Marleena Ahonen, Aalto-yliopisto , kommentoija mm, juontaja JJ

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen. Seminaari Muotimessuilla


Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Sosiaalisen median merkitys tulevaisuudessa, Reijo miettii

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät


Ehdolle
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät

Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita . Rahaa on tarkasteltu myös Yliopisto-lehdessä ”6 myyttiä rahasta” http://yliopisto-lehti.helsinki.fi/?article=7454
Seuraava lounas
Tiistaina 19.11. klo 13 Baker´ssunnuntaina, lokakuuta 06, 2013

Aineistoa lounaalle 20131008Lounas 8.10.2013 Bakers`

Syksy 2013

Ohjelma

http://tutuhesa.blogspot.fi/2013/09/tutuhesan-syksyn-2013-ohjelma.html


Tiistaina 3.12.2013 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Aihe avoin, vaihtoehtoja:

Läntisen talouden. kulttuurin ja politiikan tulevaisuus, alustajina talouden ja kulttuurin asiantuntijat, juontaja HH. Arto ja Hannu pohtivat 
Selkeyttävää tekstiä löytyy tästä.

Energiainnovaatiot, uusiutuva energia ja Suomen energiastrategia, 2-3-tilaisuutta, Pekka Riala miettii

Metsäalan tulevaisuus, alustaja ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutista, kommentoija LL, juontaja SS, Pentti Räsänen miettii

Kevät 2014 

Ajat

Tieteiden talolla klo 17-20 tiistaina parittomilla viikoilla

14.1.
28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
8.4.

Tiistaina 14.1.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Robotit tulevaisuuden liikenteessä, alustaja muutosjohtaja Risto Linturi Sovelto Oy (?), kommentoija tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, juontaja KK 

Tiistaina 11.2.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Lasten tulevaisuuskuvat eri maissa, alustaja KTM Hanna Lampi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, kommentoija professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Suomisen perhe 2040 – älykkäät sovellukset läsnä kaikkialla, alustaja Marleena Ahonen, Aalto-yliopisto , kommentoija mm, juontaja JJ

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Muotijuttu, alustajina Ana Nuutinen ja Kati Hienonen. Matti kysyy tilanteen

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Kybernetiikka ohjausmekanismina tulevaisuudessa, alustaja FT, YTT Osmo Pekonen, kommentoija TkT, arkkitehti Tapani Launis, juontaja Chris Kylander

Tiistaina  x.y..2014 klo 17-20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6  
Sosiaalisen median merkitys tulevaisuudessa, Reijo miettii


Ehdolle
Kolmen viisaan keskustelu, Tapani tekee ehdotuksen
Lähi-idän ja arabimaailman naisten merkitys, yhteistilaisuus Suomen Lähi-idän instituutin kanssa, Arto kirjoittaa selkeyttävän tekstin, kts http://www.fime.fi/
Mahdollisia alustajia Ulla Mustanoja, Jaakko Hämeen-Anttila


Onko omavaraisuudessa itua?, alustaja XX, kommentoija NN, juontaja Päivi Telenius, Päivikki kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Kulttuurievoluutio maailman muokkaajana, alustaja NN, kommentoija MM, juontaja VV, Chris kirjoittaa selkeyttävän tekstin
Oletus: Kulttuurien periaatteiden pohtiminen edesauttaa tulevien kehityssuuntien ennakointia

Geenitekniikan merkitys, alustaja Matti Häyry, kommentoija NN, juontaja XX, Juha Nurmelan ehdotus

Tieteen tulevaisuus, alustaja TkT Tuomo Suntola, Reijo ja Pentti kehittelevät

Jakelun ja kaupan tulevaisuus, Reijo kehittelee

Arkkitehtuurin tulevaisuus, Tapani ja Reijo kehittelevät


Eettinen pankkitoiminta, esimerkkinä Pankki 2.0 -hanke, alustaja  Marika Lohi, kommentoija NN, juontaja MM Lisätietoja   
Kysytään Osmo Kuusen mielipidettä idean mahdollisuuksista

Väestökehityksen säätely tulevaisuudessa, alustaja Väestöliitosta, Matti ja Heli Vaaranen kehittelevät

Hallinnon tulevaisuus, Arto kehittelee

Aluekehitys, Arto kehittelee

Osaaminen tulevaisuudessa, Arto miettii
Talouskasvu ja syntyvyys, Arto miettii
Rahan tulevaisuus, Reijo ehdottaa kts  Talousdemokratia ry ja Bittiraha sekä Kuplia, kuohuntaa ja utopioita http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/kuplia-kuohuntaa-ja-utopioita